Výzva na predkladanie ponúk

Aktuálne zverejnená výzva dňa 17.10.2019.

Výzva na predkladanie ponúk v rámci realizácie procesu zadávania zákazky (zákazka nad 100 000,- EUR bez DPH) podľa aktuálne platnej príručky k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR, verzia 2.1, vydanej 10. júna 2019 Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej v texte výzvy na predkladanie ponúk budeme uvádzať  len ako „príručka“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré je sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Výskum a inovácie. Predmetná výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na webovom sídle zadávateľa.

Predmet zákazky: Dodávka priemyselných automatizovaných a robotizovaných pracovísk
Dátum zverejnenia tejto výzvy: 17.10.2019

Súbory na stiahnutie:


Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavko v rámci pripravovanej projektovej žiadosti (v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov – analógia ku určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní)

Názov predmetu zákazky: Dodávka priemyselných automatizovaných a robotizovaných pracovísk
Dátum zverejnenia tejto výzvy: 14.03.2019

Súbory na stiahnutie:


RADVIL - STAV, s.r.o.

Sídlo
1. Mája 1311/51
953 01 Zlaté Moravce

Umiestnenie závodu je na adrese:
Družstevná 501,
956 19 Krnča

IČO: 36840696
DIČ: 2022453224
IČ DPH: SK2022453224

Mgr. Matej Danóci

Project manager
Riaditeľ spoločnosti

e-mail: matej@danoci.sk